Antwoord op de meeste gestelde vragen, overzichtelijk, duidelijk, helder.

Probeer eerst goed in kaart te brengen wat het probleem precies is. Wanneer komt het voor, is het altijd storend of is het alleen op bepaalde momenten vervelend en wie is de veroorzaker? Als een goede buur probeert u natuurlijk eerst door onderling overleg tot een oplossing te komen, al dan niet met inschakeling van de wijkagent en/of een mediator. Heeft dit geen effect, dan ontkomt men er niet aan om verdere stappen te ondernemen. Een schriftelijke ingebrekestelling is kan dan de volgende stap in het traject zijn, dat uiteindelijk bij de rechtbank kan eindigen. Hoe zinvol of succesvol dit zal zijn, zal individueel beoordeeld moeten worden.

Een Vereniging van Eigenaren ‘slaapt’ als er geen periodiek onderhoud wordt gepleegd, niet wordt vergaderd, er geen financiële administratie wordt bijgehouden en er geen gezamenlijke opstalverzekering is afgesloten. Vanaf 1 mei 2008 is het wettelijk verplicht om een reservefonds op te zetten en bijdragen hieraan te leveren als eigenaar.

Het Huishoudelijk Reglement (HHR) bevat gedragsregels voor de bewoners van de appartementen. Als het splitsingsreglement bepaalt dat het HHR van de VvE een onderdeel daarvan is, dan is een huurder ook gebonden aan hetgeen in het HHR staat. Dit is ook het geval als expliciet in de huurovereenkomst staat vermeld dat het HHR van toepassing is. De verhuurder dient de huurders een exemplaar van het HHR te verschaffen en hiervoor te laten tekenen.

In een Splitsingsreglement wordt beschreven hoe een VvE vergadert, met hoeveel stemmen een besluit kan worden genomen. Verder staan er vaak bepalingen in over het gebruik, het beheer en het onderhoud van de privégedeelten.

Artikel 126 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het tweede tot en met vierde lid tot vierde tot en met zevende lid worden na het eerste lid drie leden ingevoegd, luidende:

  • 2. De jaarlijkse reservering ten behoeve van het reservefonds, bedoeld in het vorige lid, bedraagt ten aanzien van een voor bewoning bestemd gebouw, met inbegrip van een gebouw dat gedeeltelijk voor bewoning is bestemd:
    • oa. ten minste het bedrag dat is vastgesteld door de vergadering van eigenaars ter uitvoering van een door de vergadering van eigenaars vastgesteld onderhoudsplan van ten hoogste vijf jaren oud ten aanzien van de gedeelten die niet bestemd zijn om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, dat betrekking heeft op een periode van ten minste tien jaar en waarin de benodigde onderhouds- en herstelwerkzaamheden alsmede de geplande vernieuwingen zijn opgenomen daaronder mede begrepen een berekening van de aan die werkzaamheden en vernieuwingen verbonden kosten en een gelijkmatige toerekening van die kosten aan de onderscheiden jaren; of
    • ob. ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw.
  • 3. In een reservefonds ten aanzien van een gebouw als bedoeld in het vorige lid, aanhef, worden de bijdragen gedeponeerd op een afzonderlijke betaalrekening of spaarrekening als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, ten name van de vereniging van eigenaars. Van de vorige volzin kan slechts worden afgeweken bij reglement, bij besluit van de vergadering van eigenaars, genomen met een meerderheid van ten minste vier vijfde van het aantal stemmen dat aan de appartementseigenaars toekomt, of door middel van het ten behoeve van de bijdragen verstrekken van een bankgarantie ten name van de vereniging van eigenaars.
  • 4. Tenzij het reglement uitdrukkelijk anders bepaalt, is de vereniging bevoegd een overeenkomst van geldlening aan te gaan.

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wilt u meer over ons weten dan kunt u een afspraak maken​

Binnen onze organisatie is veel gestandaardiseerd, op deze manier is het mogelijk om alle informatie snel te kunnen verwerken. Hierdoor is de benodigde informatie eveneens direct beschikbaar voor alle vve-leden. Daarnaast krijgt u een eigen contactpersoon voor uw Vereniging en kunnen wij van dienst zijn bij niet standaard zaken. Voor het maken van een afspraak kunt u ons telefonisch of schriftelijk benaderen

Contactgegevens

Jansen VvE Beheer

Brinkweg 3

6991 JN RHEDEN

 

Postadres:

Postbus 151
6880 AD VELP(GLD)

085 – 13 05 405
085 – 13 05 401 technische calamiteiten/spoed storing (buiten kantooruren)

Openingstijden: 

Maandag t/m Vrijdag 09.00 uur – 12.00 uur;

Maandag t/m Donderdag 13.30 uur – 16.00 uur;

Zaterdag / Zondag gesloten;

Feestdagen gesloten